Gå til hovedindhold

Aarhus Events betalingsbetingelser/Terms & Conditions

Aarhus Events betalingsbetingelser/Terms & Conditions

 • Læs op

Indhold

  Handelsbetingelser hos Aarhus Events, Aarhus Kommune

  (In English below)

  Generelle oplysninger

  Aarhus Events, Aarhus Kommune
  Shipping Huset
  Hveensgade 1, 1.th.
  8000 Aarhus C
  CVR nr.: 55133018

  Telefon: +45 41 84 86 89
  Email: aarhusevents@aarhus.dk

   

  Priser

  Hos Aarhus Events, Aarhus Kommune er alle priserne i DKK danske kroner og afhængigt af arrangementstypen, kan prisen være inkl. eller ekskl. moms. Det vil fremgå af arrangementet. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

   

  Betaling

  Aarhus Events, Aarhus Kommune modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard, Maestro. Betalingen bliver trukket på din konto, når bestillingen afgives. Alle beløb er i DKK danske kroner og afhængigt af arrangementstypen, kan prisen være inkl. eller ekskl. moms. Det vil fremgå af arrangementet. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

   

  Fortrydelsesret

  Billetter kan overdrages, medmindre det fremgår af billetten, at billetten er personlig og derfor ikke kan overdrages. Billetter må ikke videresælges til en højere pris end billettens oprindelige pris, jf. lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer § 1. Billetter må desuden ikke uden vores tilladelse udbydes i konkurrencer, sælges eller på anden måde overdrages i forbindelse med kommerciel virksomhed. Billetter må ikke kopieres eller på anden vis anvendes flere gange.

  Der er ingen fortrydelses- eller returret for billetter, programmer eller snacks, mad og drikkevarer Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter, programmer eller snacks, mad og drikkevarer, uanset om købet er foretaget på vores hjemmeside eller i billetsalget, jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 4 og 12, og du kan ikke forvente at få refunderet billetter eller bytte billetter til et andet arrangement eller vælge at få snacks, mad og drikkevarer serveret på et andet tidspunkt end det bestilte.

  Køb af billetter til event eller eventrelaterede tillægsprodukter såsom madbilletter, overnatning, transport mm. er i henhold til - "Lov om visse forbrugsaftaler - §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a" – ikke omfattet af fortrydelsesret. Såfremt et arrangement aflyses, refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto.

   

  Aflysning

  I tilfælde af, at vi eller en ekstern arrangør ikke kan gennemføre et arrangement, vil arrangementet blive aflyst. Aflysninger kan efter omstændighederne ske helt op til et arrangements start. Aflysninger kan f.eks. forekomme pga. sygdom eller tekniske problemstillinger. Ved aflysning af et arrangement, som vi har arrangeret, refunderer vi billetprisen til dig. Billetter refunderes dog ikke, hvis aflysningen skyldes force majeure, eller hvis aflysningen sker for at sikre vores gæsters og vores ansattes sikkerhed, og vi vurderer, at hensynet til sikkerheden ikke kan varetages forsvarligt på andre måder end ved aflysning. Hvis et arrangement kun kan gennemføres med et begrænset publikum, aflyses arrangementet for de resterende gæster, som får refunderet billetprisen. Vi refunderer ikke billetter til arrangementer, der er arrangeret af en ekstern arrangør.

   

  Persondatapolitik

  For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysning om hvad du har købt

  Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i persondatapolitik for Aarhus Kommune: Databeskyttelse (aarhus.dk). Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

   

  Klagemuligheder – oversigt og links

  Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby

  Telefon: 4171 5000
  Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15
  Mail: kfst@kfst.dk

  www.kfst.dk

  Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
  Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: aarhusevents@aarhus.dk

  ______

   

  Terms and conditions, Aarhus Events, City of Aarhus

   

  General information

  Aarhus Events
  City of Aarhus
  Shipping Huset
  Hveensgade 1
  DK-8000 Aarhus C

  VAT no.: 31 95 95 19

  Telephone: +45 41 84 86 89
  Mail: aarhusevents@aarhusevents.dk

   

  Prices

  All prices are in Danish Kroner/DKK – either with or without 25 % Danish VAT depending on the type of service/sale.  We reserve the right to change prices from day to day without prior consent. Reservations are made for out-of-stock items.

   

  Payment

  Aarhus Events accepts payment with VISA-Dankort, VISA, Mastercard, Maestro. The payment will be debited from your account when the order is placed. All prices are in DKK Danish kroner. Prices are either with or without 25 % Danish VAT depending on the type of service/sale. Reservations are made for price errors and sold-out items.

   

  Right of withdrawal

  Tickets can be transferred unless the ticket clearly states that is personal and therefore cannot be transferred. According to Danish law, tickets may not be resold at a higher price than the ticket's original price (Act on resale of tickets for cultural and sporting events). Tickets may also not be offered in competitions, sold, or otherwise transferred in connection with commercial activities without our permission. Tickets may not be copied or otherwise used multiple times.

  According to Danish law the purchase of tickets for cultural events is exempt from the statutory 14-day cooling-off period that applies when you order goods online. Hence there is no right of cancellation or return for tickets, programs or snacks, food, and drinks. There is no right of cancellation for the purchase of tickets, programs or snacks, food, and drinks, regardless of whether the purchase was made on our website or in the ticket office, and you cannot expect tickets to be refunded or to exchange tickets for another event, or choose to have snacks, food and drinks served at a different time than ordered.

  If an event is cancelled, the ticket will of course be refunded, and the amount will be automatically returned to the debited payment account.

   

  Cancellation

  If we or an external organizer cannot carry out an event, the event will be cancelled. Depending on the circumstances, cancellations can take place right up to the start of an event. Cancellations can e.g. occur due to illness or technical problems. In the event of cancellation of an event arranged by Aarhus Events, we will refund the ticket price to you. However, tickets will not be refunded if the cancellation is due to force majeure, or if the cancellation is to ensure the safety of our guests and our employees, and we consider that the consideration of safety cannot be properly handled in other ways than by cancellation. If an event can only be carried out with a limited audience, the event will be canceled for the remaining guests, who will be refunded the ticket price. We do not refund tickets for events organized by an external organizer.

   

  Personal data protection policy

  For you to enter into an agreement with us and shop on our website, we need the following information about you:

  • Name
  • Phone number
  • Email address
  • Information about what you have purchased

  We process your personal data for the purpose of being able to deliver the product to you, and to be able to process inquiries regarding your purchase. The processing takes place according to the rules in the personal data policy for the City of Aarhus: Information about use of personal data (aarhus.dk). Here you can read more about how your information is processed, when it is deleted and what rights you have as a registered user.

   

  Complaints and appeals - overview and links

  If you wish to complain about a product bought through our webshop, you can submit your complaint to:

  Danish Competition and Consumer Authority
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby 
  Denmark

  Phone: +45 41 71 50 00
  Monday - Thursday 9am-4pm, Friday 9am-3pm 
  Mail: kfst@kfst.dk

  https://www.en.kfst.dk/about-us/contact/  

  If you are a consumer residing in another EU country, you can register your complaint in the EU Commission's online complaint platform.

  The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  If you submit a complaint here, you must provide our email address: aarhusevents@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023